Lịch pháp lý 2023

Wednesday, 04/01/2023
Đăng bởi Phan Thành

Lich-phap-ly-2023Chi tiết Lịch pháp lý 2023:

Thời gian

Công việc phải làm

Căn cứ pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1

Trước ngày 03/1

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2022

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/1

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Trước ngày 10/1

Trước ngày này:

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2022

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Báo cáo y tế lao động năm 2022

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trước ngày 15/1

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022

Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

27/1

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/1

Nộp thuế môn bài năm 2023

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý IV/2022

- Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

- Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử

Nộp báo cáo tài chính năm 2022

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC

31/1

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

- Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tháng 2

Trước ngày 03/2

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/2

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

28/2

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 3

Trước ngày 03/3

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/3

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG

4

Trước ngày 03/4

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/4

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 5

Trước ngày 03/5

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

04/5

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

20/5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/5

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

THÁNG 6

 

Trước ngày 03/6

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước 05/6

Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

20/6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/6

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7

Trước ngày 03/7

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/7

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2023

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Trước ngày 10/7

Trước ngày này:

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

20/7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/7

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 8

Trước ngày 03/8

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

21/8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

31/8

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 9

Trước ngày 03/9

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/9

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/9

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 10

Trước ngày 03/10

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2023

- Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/10

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31/10

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 11

Trước ngày 03/11

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

20/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

30/11

Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA

30/11

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 12

Trước ngày 03/12

Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Trước ngày 05/12

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2023

- Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

- Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

15/12

Nộp hồ sơ khai thuế khoán năm 2024

Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

20/12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Trước ngày 31/12

Trước ngày này:

Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2023

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

31/12

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2023

Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: